Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Caari Designin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.2.2022.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Caari Design 

3258487-2

Antti Chydeniuksen katu 114

67100 Kokkola

designcaari@gmail.com

 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

 

Karoliina Sjöberg

0504413103

 

3. REKISTERIN NIMI

 

Caari designin verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

Caari design verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään toimitus- ja maksujärjestelyjä varten. 

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Rekisterinpitäjä rekisteröi Caari design verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

 

Henkilötietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Caari design verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurin ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

 

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).